תנאי שימוש באתר אגריקם

1. תנאי שימוש - כללי

1.1 האתר אגריקם (להלן: "האתר") משמש ככלי לשיתוף מידע חיוני ללקוחות אגריקם ולרווחת ציבור הגולשים בכללותו.

1.2 הוראות תקנון זה מהווים הסכם משפטי תקף ומחייב, ויחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון משפטי, ככל שיהיה, בין המשתמש לבין האתר ומנהליו.

1.3 השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. גלישה באתר תיחשב כהסכמה מצדך לתנאים אלה ולנהוג על פיהם. האתר של חברת אגריקם (להלן: "אגריקם"), שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

1.4 אדם שאינו מסכים לתנאים כמבואר בתקנון זה ו/או כפי שיהיה מעת לעת, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

1.5 אגריקם תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הכלולים בו וכן את תנאי התקנון בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

2.  זכויות קניין

2.1 כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לעיצובו, ולכל תוכן המפורסם בו, הן של אגריקם בלבד.

2.2 כל שימוש בתכנים הנמצאים באתר לרבות, פרסומים, כתבות, תמונות, וכל מידע אחר, לכל מטרה שהיא, יעשה בכפוף לאישור אגריקם בלבד.

 

3. הגבלת אחריות

3.1 השירות באתר מוצע לציבור כמות שהוא (As is""), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. ואין בהצגתם והצעתם של התכנים באתר משום מצג או התחייבות של אגריקם ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת ולעדכניות התכנים.

3.2 הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, לרבות אתרי חברות או אירגונים מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת, ואגריקם תהא פטורה מכל אחריות בקשר לכך.

3.3 אגריקם לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר או בתכנים המופיעים בו, לרבות, אך לא רק,  תכנים ו/או תגובות ו/או פרסומים של משתמשים אחרים.

3.4 ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, אתרי תוכן של צד ג' כלשהו - מובהר כי אגריקם אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

3.5 הצבת קישורים על ידי אגריקם באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של אגריקם, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

3.6 למניעת ספק, אגריקם אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

3.7 כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

4. אבטחת מידע

4.1 הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינך כמשתמש באתר מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

5. שונות

5.1 על התקנון יחול הדין הישראלי. וסמכות השיפוט לגביו תינתן לבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד.

5.2 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.

5.3  המשתמש מאשר, כי הינו מסכים לכל התנאים המפורטים לעיל בתקנון זה ואף מתחייב לפעול בהתאם להם.